Logo

Przetargi

Zamawiaj±cy:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. Ustronie 2 A, 87-300 Brodnica

tel. 56 49 11 211

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem była:

Budowa suszarni osadów wraz z montażem pompy ciepła w ramach projektu pn.

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ¶cieków etap V – budowa kanalizacji sanitarnej O/M w Brodnicy”

NR SPRAWY: UE/JRP/19/2014

Zamawiajacy wybrał ofertę, która została złożona przez:

ZAKŁAD BUDOWLANY Waldemar Zawadzki

ul. Mławska 12, 14-200 Iława

Cena oferty brutto: 8.182.304,38 zł

(słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta cztery złote i 38/100)

Umowa na roboty budowlane zawarta została w dniu 25 listopada 2014 r.