Logo

Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 7 grudnia 2007 r. Było to zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu.

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach programu realizowane są duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:
I: Gospodarka wodno-ściekowa
II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska
V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
VII: Transport przyjazny środowisku
VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe
XII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia
XIII: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
XIV: Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
XV: Pomoc techniczna – Fundusz Spójności

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:
- Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);
- Brak Instytucji Pośredniczącej w sektorze transportu (priorytety VI-VIII);
- Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);
- Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);
- Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (priorytet XIII).

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa

Głównym celem priorytetu jest wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Oś priorytetowa „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest jednym z narzędzi współfinansowania realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). KPOŚK jest dokumentem rządowym mającym na celu wypełnienie zobowiązań przyjętych przez Polskę w Traktacie Akcesyjnym w zakresie wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Program ten stanowi plan działań inwestycyjnych w celu osiągnięcia pełnej zgodności z wymogami dyrektywy do końca 2015 r.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych Polska powinna wybudować, rozbudować lub zmodernizować oczyszczalnie ścieków w 318 aglomeracjach powyżej 15 000 RLM. Wymagana jest również rozbudowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w 459 aglomeracjach o łącznej długości ok. 20 tys. km.

W związku z powyższym w ramach priorytetu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wspierane są głównie przedsięwzięcia zmierzające do zapewnienia skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Głównymi beneficjentami w ramach priorytetu są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.