Logo

O Projekcie

W dniu 31 lipca 2014 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie ze ¦rodków Spójno¶ci UE zadania:

Budowa suszarni osadów wraz z montażem pompy ciepła w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ¶cieków etap V – budowa kanalizacji sanitarnej O/M w Brodnicy”.

Projekt współfinansowany będzie w ramach Programu Infrastruktura i ¦rodowisko , O¶ priorytetowa I Gospodarka wodno – ¶ciekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Wartosć projektu netto: 9.347.139,87 zł, dodatcja z Funduszu Spójno¶ci do 6.291.013,41 zł.


Podmioty bior±ce udział w realizacji Projektu

Instytucja Zarzadzaj±ca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Instytucja Po¶rednicz±ca: Ministerstwo ¦rodowiska

Instytucja Wdrażaj±ca / Instytucja Posrednicz±ca II stopnia: Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Zamawiaj±cy: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o. o w Brodnicy

Wykonawca: Zakład Budowlany Waldemar Zawadzki

Inspektor nadzoru inwestorskiego: Kazimierz Tuptyński


Przedmiotowy projekt stanowi kolejny etap większego, kompleksowego przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie i modernizacji Oczyszczalni ¶cieków w Brodnicy.

Etap I – przeprowadzono w latach 2003 – 2004 – obejmował on hermetyzację stacji zlewnej, poprawę systemów napowietrzania i systemów odwadniania osadów;

Etap II – przeprowadzono w latach 2005 – 2007 – uzyskano zwiększenie przepustowosci w zakresie redukcji ładunków zanieczyszczeń i odwodnienia osadu. W wyniku prac zmodernizowano komory reaktora biologicznego oraz budynek stacji odwadniania osadu;

Etap III – przeprowadzono w latach 2007 – 2012 – uporzadkowanie gospodarki osadowej, budowa wiaty oraz płyty kompostowej, budowa komór 6A i 7A drugiego ciagu technologicznego, wymiana dmuchaw, urzadzeń napowietrzajacych, mieszadeł, zasuw i zastawek;

Etap IV – od roku 2012 do chwili obecnej – modernizacja częsci istniejacych obiektów majaca na celu poprawę pracy oczyszczalni, hermetyzacja obiektów, optymalizacja wykorzystania dostarczanej do oczyszczalni energii;

Etap V – lata 2014 – 2015 – budowa słonecznej suszarni osadów sciekowych.


Zadanie budowy słonecznej suszarni wraz z montażem pompy ciepła zlokalizowane jest w południowo – zachodniej czę¶ci miasta Brodnicy, na terenie Miejskiej Oczyszczalni ¶cieków, wchodzacej w strukturę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodoci±gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy.

Skrócony zakres rzeczowy Projektu

- Budowa 2 hal słonecznych suszarni osadów o wymiarach zewnętrznych 140,10 x 12,16 m i konstrukcji no¶nej z jednonawowych, jednokondygnacyjnych ram stalowych, pokrytych przezroczystymi płytami z poliwęglanu dwuwarstwowego o grubosci 1 cm. Posadzka wyposażona w system ogrzewania podłogowego zasilanego z pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

- Wyposażenie hal suszarniczych (urzadzenia, automatyka, napędy i sterowanie):

a) dwie przewracarki nawowe tego samego producenta umożliwiajace za jednokrotnym przejazdem przerzucenie całej powierzchni suszonego osadu. Fundamenty toru jezdnego przewracarek dostosować do ich typu.

b) system wentylacji oparty na naturalnej wymianie powietrza (realizowanej przez otwarte szczeliny wzdłuż scian bocznych hal suszarniczych i otwierana mechanicznie połać dachowa) wspomaganej układem 18 wentylatorów promieniowych dla każdej z hal.

c) stację pogodowa wyposażona w niezbędne urzadzenia kontrolno – pomiarowe umożliwiajace pomiary natężenia promieniowania słońca, zewnętrznych warunków pogodowych.

- Budowę budynku stacji odwadniania osadów o wymiarach 9,71 x 12,90 m. Budynek niepodpiwniczony, z parterem i piętrem w formie antresoli. Fundamenty żelbetowe posadowione na gruncie, strop antresoli żelbetowy, płytowy z belkami oparty na słupach. sciany fundamentowe z bloczków betonowych, sciany przyziemia murowane. Pokrycie dachu – płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym.

- Budowę budynku na bufory ciepła– budowany w technologii tradycyjnej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 10,08 x 5,18 m wraz z wyposażeniem technologicznym.

- Dostawa i montaż 2 pomp ciepła w adaptowanych pomieszczeniach kotłowni węglowej wraz z niezbędnymi instalacjami.

- Dostawa i montaż kolektorów słonecznych (20 szt.) wraz z niezbędnymi instalacjami.

- Wykonanie niezbędnych robót towarzyszacych - instalacji wod. – kan., instalacji c.o., sieci zewnętrznych, instalacji elektrycznych, dróg i ciagów pieszych oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

- Dostawa nowej ładowarki kołowej, teleskopowej wyposażonej w łyżkę uniwersalna oraz widły.


Kluczowe daty realizacji Kontraktu z Wykonawc±

Data ogłoszenia przetargu na roboty: 26.09.2014 r.

Termin składania ofert na kontrakt na roboty: 13.10.2014 r.

Data podpisania kontraktu na roboty: 25.12.2014 r.

Data rozpoczęcia:05.12.2014 r.

Czas na ukończenie: 31.08.2015 r.